Fungsi Mailing List di SmarterMail memudahkan Tuan/Puan untuk blast email kepada list subscribers Tuan/Puan.

Cara-cara untuk create Mailing List adalah seperti berikut:

Klik Domain Setting

Klik Mailing List

Klik New untuk create new mailing list.

Isikan nama bagi List Address.
* Pastikan tiada ‘space’ pada nama list address tersebut.
** List Address mestilah dalam format valid email url. (Contoh: admin@domain.com)

Klik Save

Pada bahagian tab Options, isikan maklumat bagi List Setting seperti contoh gambar di bawah.

Klik pada tab Subscribers dan klik New untuk tambahkan list subscriber.

Isikan alamat email address subscribers Tuan/Puan dan klik Save.

Setelah Save, Tuan/Puan dapat melihat senarai email address yang berjaya ditambah seperti paparan di bawah.

Tuan/Puan boleh klik pada Contact dan Refresh Browser untuk lihat Mailing List yang sudah berjaya di create.